4. Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, пропущені літери, апостроф, дефіс та розділові знаки.
1) Слі(д/т) зазнач...ти що в умовах ринкової економ...ки бронюван...я міс...ц... для окремих кат...горій населен...я які (не)здатні конкурувати на рівних на ринку праці повин...о мати (не)д...рективний а ст....мулююч...й характ...р (Із звіту про Всеукраїнську акцію «Молодіжні трудові загони – 2000»).
2) Бу...галтери/аналіт...ки роз...яснюют... фінансові повідомл...н...я (не)обхідні к...рівникам фірм пі(д/т)приємств для пр...йнят...я рішен... (З «Довідника професій»).
3) Постанова документ що пр...ймає...ся ви(щ/шч)ими й де/якими централ...ними органами кол...егіал...ного управлін...я та стосує...ся пр...блем д...ржавного значен...я.
4) Повно/важен...я доручен...я (не)можут... бути передан...і ін...шим особам.
5) Повнота інформац...ї полягає в тому що всі (не)обхідні для прав...л...ного розумін...я документ(а/у) (с/з)кладники думки мают... у тексті своє словес...не виражен...я (ні)що (не)пропущен...о (ні)чого (не)треба домислювати.
6) Як відомо ділове мовлен...я характ...ризує...ся частою повторюван...істю мовних засоб...в і служит... так...м ч...ном сер...довищем яке (с/з)прияє виникнен...ю мовних шаблон...в і штамп...в .

Ответ на вопрос "4. Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, пропущені..." был оставлен пользователем Гость по предмету Українська мова. Чтобы посмотреть ответ нажмите "Посмотреть ответ"

Посмотреть ответ